Đức Liên Hoa Sanh

Đức Liên Hoa Sanh Thần chú

Đạo sư Liên Hoa Sanh hay Ngài được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara. Đức Padmakara  Padmasambhava (Hán Việt: Liên Hoa Sinh (蓮華生), sa. padmasambhava, padmakāra, bo. pad ma sam bhava པད་མ་སམ་བྷ་ཝ་, pad ma `byung gnas པད་མ་འབྱུང་གནས་), Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhva) là một vị Thượng Sư người Ấn Độ sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 để truyền bá Phật pháp Mật giáo Kim Cương Thừa. Theo truyền thuyết Ngài được sinh ra trên nhụy một bông hoa sen.( Mặt màu trắng, y của tăng, mũ thiền trí,) Câu mật chú của Ngài: OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM có 12 âm – tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sinh thoát khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi. Câu này còn có nghĩa là: Con xin triệu thỉnh Ngài – Hỡi Đấng Kim Cương Thượng Sư, với ân sủng của Ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian!

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Ngài là hoá thân của Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm Bồ tát. Ngài được coi là Đức Phật thứ hai sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc Thánh vĩ đại đã hàng phục mọi ma quỷ và tà đạo để thiết lập Mật thừa ở Tây Tạng

Trong cõi Pháp thân của Tinh túy Kim Cương Quang, Đức Guru Rinpoche nhờ đạt tự tánh giác ngộ viên mãn từ vô thủy như nền tảng giải thoát của thanh tịnh nguyên sơ. Ngài nổi tiếng là đấng Thủ Hộ nguyên thủy Bất biến Quang.

Trong cõi Báo thân tự-hiển lộ của Sấm Trống Viên mãn, Ngài đồng thời biểu hiện Vô tận Trí của ngũ bộ Vô biên Đại dương Chư Phật đang sở hữu ngũ trí.

Như hiển lộ bên ngoài của sự phô diễn tự-hiện này, trong vô số phô diễn tướng thân ở những cõi của năm gia đình Phật bao gồm cõi Hóa thân tự nhiên cùng hiển lộ của Đại Phạm Thiên, Ngài xuất hiện đến tất cả Bồ Tát ở mười địa. Vì tất cả những điều này là những đám mây phô diễn trí tuệ của Guru Rinpoche, “Vô tận Luân Trang nghiêm” nên Ngài được biết là Đấng Trì Thủ Trọn Vẹn Liên Hoa.

Bằng năng lực của những phô diễn trí tuệ này Ngài xuất hiện trong vô số thập phương thế giới như sự xuất hiện huyền diệu của Hóa thân, bậc điều phục chúng sanh. Đặc biệt ở cõi Ta bà này, Ngài soi sáng năm mươi thế giới với ngọn đèn giáo lý sutra và tantra hiển lộ như tám hóa thân để điều phục chúng sanh trong những nơi khác nhau trên thế giới.

Ngài hứa rằng, cứ mỗi vị Phật ra đời sẽ có 1 tỷ tái sinh của Đức Liên Hoa Sanh để cứu độ chúng sinh khắp mọi nơi. Bất cứ ai có lòng sùng mộ đến Ngài và đọc bài kệ Bảy dòng, Ngài sẽ ngủ ở cửa nhà để bảo vệ và hướng dẫn họ tới giác ngộ.

Bài kệ Bảy dòng – Bảy Dòng Kim Cương Liên Hoa

Hung!

Trên miền biên giới phía Tây Bắc xứ Orgyen
Sinh ra trên nhụy một đóa Hoa sen
Phật quả vô thượng, Ngài thành tựu
Lừng danh là Đấng Liên Hoa Sanh
Vây quanh quyến thuộc Không hành nữ
Theo bước chân Ngài con tu tập
Xin Ngài hãy đến và ban phước

Guru Pema Siddhi Hung!

Nơi miền Tây bắc Ô-trượng-na
Trong một đoá hoa sen
Ngài đã đạt Vô thượng bồ-đề
Ngài là Liên Hoa Sinh
Với nhiều nữ thần hộ vệ xung quanh
Con nguyện theo Ngài
Hãy đến đây độ trì cho đệ tử.
Xứ Ogyen cõi thiêng Tây Bắc

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Thành tựu diệu kỳ đã nên

Liên Hoa Sinh ấy là tên gọi Ngài

Không Hành Mẫu Thường hằng vi nhiễu

Con Theo Thầy từng bước chân tu

Xin Ngài rộng mở lòng từ, giáng lâm ban phúc gia trì trong con

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here