Thần chú Kim Cang Tát Đỏa
Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva – Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng 

Vajrasattva – Đức Kim Cương Tát Đỏa (tiếng Tạng là Dorje Sempa, Nhật Bản là Kongosatta) là một vị Bồ
Tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cương Thừa
. Đức Kim Cương Tát Đỏa xuất hiện một cách
chính yếu trong hai bộ kinh: Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh.

Câu Thần chú 6 chữ: OM VAJRASATTVA HUM là một bản ngắn của thần chú trăm âm nhưng hàm chứa những điểm tâm linh trọng yếu của thần chú dài

hoặc OM BENZA SATTO HUM

Câu chú dài (chú 100 âm): ॐ वज्रसत्त्व समय मनुपालय।वज्रसत्त्वत्वेनोपतिष्ठ।दृढो मे भव।सुतोष्यो मे भव।
सुपोष्यो मे भव।अनुरक्तो मे भव।सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ।सर्वकर्मसु च मे।चित्तं श्रियं कुरु हूं।ह ह ह ह होः। भगवं सर्वतथागत वज्र मा मे मुञ्च।वज्रि भव महासमय सत्त्व आः हूं फट्॥

OM BENDZA SATO SAMAYA
MANUPALAYA, BENDZA SATO DENOPA
TITHA, DRIDO ME BHAVA, SUTO KAYO
ME BHAVA, SUPO KAYO ME BHAVA,
ANURAKTO ME BHAVA, SARVA
SIDDHI ME PRAYATSA, SARVA KARMA
SU TSAME, TSITTAM SHRIYAM KURU
HUM, HA HA HA HA HO, BHAGAVAN
SARVA TATHAGATA, BENDZA MAME
MUTSA, BENDZI BHAVA MAHA
SAMAYA SATO AH

 Tiếng Phạn:

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ

Phát nguyện của Đức Kim Cương Tát Đỏa
Đức Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền uy nhất trong tất
cả chư Phật và chư Bồ Tát. Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ
nguyện như sau:
“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với
quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành
động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng
Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như
vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể
giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”
Vì những sức mạnh và uy lực như vậy, lời thệ nguyện giác ngộ của Đức Kim Cương Tát Đỏa vô cùng độc
đáo và khác biệt so với lời thệ nguyện của các vị Phật khác. Về bản chất sâu xa, Đức Kim Cương Tát Đỏa
là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa
Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Đức Kim Cương Tát Đỏa  Đầu Ngài
đội mũ ngũ Phật, tóc búi trên đỉnh và toả hai vai. Tay phải cầm Chùy Kim Cương năm chĩa đặt trước ngực, tay trái cầm Chuông Kim Cương đặt đầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật. Ngài ngồi Kết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.

– Chuông và Chày Kim Cang là pháp khí của Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa với thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú mà tâm chú là:

Om Vajta Sattva Hum

(Om Benza Sato Hum).

Tiêu trừ nghiệp lực sinh tử và đưa chúng sinh đến giải thoát.

Ngài biểu thị cho tâm bồ đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh, là cùng thể nhưng khác tên với Phổ Hiền Bồ Tát.

Ý Nghĩa Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Âm Tiết

OM
Thể hiện sự khen ngợi tuyệt vời, sẵn sàng cho việc học hỏi Pháp

VAJRASATTVA SAMAYA
Xin chào, Bậc thầy quán đỉnh Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

MANUPALAYA VAJRASATTVA
Hãy kiên định với tôi!

TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA
Hãy vui mừng cho tôi!

SUTOKHAYO ME BHAWA
Sự hài lòng hoàn toàn. Phát triển mặt tích cực trong tôi

ANURAKTO ME BHAWA
Hãy yêu thương tôi

SARWA SIDDHI ME PRAYACCHA
Hãy cho tôi sự thành công

SARWA KARMA SU TSA ME
Hãy xoá tất cả nghiệp xấu của tôi

TSITTAM SHREYANG KURU HUNG
Hãy làm tâm trí tôi trở nên tinh khiết để có cái nhìn rõ ràng hơn, đạo đức và hạnh phúc

HA HA HA HA
Biểu trưng cho bốn không gian rộng lớn, bốn quyền năng , bốn niềm vui , và bốn kayas

HO
Niềm vui khi hoàn thành

BHAGAWAN SARWA TATHAGATA
Vajra của tất cả các Tathāgatas (chư Phật)

VAJRA MA ME MUNCA
Đừng từ bỏ tôi

VAJRI BHAWA
Tôi có thể giải phóng đầy đủ trong Vajra

MAHA SAMAYASATTVA AH
Tuyệt vời, Samaya Sattva!

Ý nghĩa của thần chú là:

“Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ sinh tử. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn vui vẻ, thanh thản, và không bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin hãy hướng dẫn tôi! Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của tôi!”

Lợi Ích Khi Niệm Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa

Thần chú mang lại lợi ích to lớn cho người tụng niệm, nó có tác dụng tích cực trong việc xóa bỏ những khuynh hướng quen thuộc, những chướng ngại, những cảm xúc mâu thuẫn hoặc tiêu cực, những thói quen tiêu cực mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống. Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn được cho là có khả năng làm sạch nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí, và phát triển các hoạt động giác ngộ nói chung.

Bạn có thể hình dung tâm trí của mình như một bầu trời, những đám mây lơ lửng bên dưới. Những đám mây đến và đi, nhưng bầu trời vẫn như thế, xanh và yên bình. Mặc dù màu xanh của nó có thể bị che khuất, nhưng nó không bao giờ biến mất. Những đám mây giống như lòng tham, sân hận và ảo tưởng làm ô nhiễm tâm trí. Do bản chất tạm thời của những trạng thái tiêu cực này nên chúng không thể được coi là một phần vốn có của tâm trí. Chúng có thể che giấu bản chất thật của tâm trí, từ bi và thanh bình, nhưng những phẩm chất đó không bao giờ vắng mặt.

“Trong tương lai, khi tôi đạt được Phật quả hoàn toàn, những người có cam kết Samaya mà lỡ phạm sai lầm trong quá khứ, bị những ảo tưởng che mờ đi bản chất tốt lành vốn có, thì sẽ được thanh tẩy hoàn toàn chỉ bằng cách gọi tên tôi, hoặc niệm hàng trăm âm tiết này, thần chú vĩ đại trong tất cả các thần chú bí mật!” Lời nguyện của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa.

Trong thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thần chú Vajrasattva được sử dụng trong thực hành Pháp Ngondro, hoặc các thực hành sơ khởi, để thanh lọc những phiền não của tâm trí, trước khi thực hiện các kỹ thuật tantric huyền bí hơn.

Khenpo Sherab Sangpo (bậc thầy vĩ đại của truyền thống Nyingma, Phật giáo Tây Tạng) thường xuyên khuyến khích học trò của mình hát thần chú này 21 lần hoặc nhiều hơn mỗi ngày.

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa còn ảnh hưởng tích cực đối với những người có khuynh hướng ngớ ngẩn, thường xuyên đưa ra những nhận định sai lầm, giúp họ xoá bỏ những nghiệp xấu trong quá khứ để trở nên minh mẫn hơn.

Người ta cho rằng, nếu ai đó thường xuyên niệm thần chú 100 âm thì sẽ đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Hơn nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm vị thần tiên hiền lành và hung dữ dưới dạng âm thanh.

Thực hành thần chú Vajrasattva bao gồm “Bốn quyền hạn”. Trong khi tụng niệm thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cang trên đỉnh đầu, và luân phiên quán chiếu những điều này như là cách để làm sạch các chướng ngại che mờ tâm trí. Bốn quyền hạn là:

  1. Sức mạnh của đối tượng, đó là sự nương tựa vào Bồ tát như là nơi ẩn náu.
  2. Sức mạnh của việc giải thoát, có nghĩa là ước muốn làm sạch bản thân mình, liên quan đến suy nghĩ về những sai lầm mà chúng ta muốn làm sạch.
  3. Sức mạnh của biện pháp khắc phục đòi hỏi sự lặp lại của thần chú và hình dung ra sự tiếp nhận ánh sáng từ Bồ tát vào bạn.
  4. Sức mạnh của quyết tâm không thể huỷ diệt được, đó là quyết tâm của một người giác ngộ để không bao giờ lặp lại những lời nói, suy nghĩ hay hành động sai lầm một lần nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here