Thập Nhất Diện Thần Chú được 10 loại thắng lợi gì?

& Tụng Thập Nhất Diện Thần Chú được 4 công đức gì?

Phật tử muốn thọ trì , đọc tụng Thần Chú này cần phải cung kính, chí tâm , cột buộc tâm, mỗi lúc sáng sớm như Pháp thanh tĩnh niệm tụng Chú này 108 biến. Nếu có thể tụng THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH như thế thì đời này được 10 loại thắng lợi gì?

1) Thân thường không có bệnh
2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ
3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận
4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi
5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước
6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây thương hại được
7) Tất cả đao gậy chẳng thể gây hại được
8) Nước chẳng thể cuốn chìm
9) Lửa chẳng thể thiêu đốt
10) Cả đời chẳng bị chết đột ngột.


– Lại được 4 loại công đức thắng lợi
1) Lúc mệnh chung được thấy chư Phật
2) Khi chết chẳng bị đọa vào các nẻo ác
3) Chẳng bị chết do hiểm ách
4) Được sinh về Thế Giới Cực Lạc

Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ite Vatte Cale Cale Pra Cale Pra Cale Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala Māpanāye Svāhā

 

Phiên Âm Việt:
Nam Mô, Rat Nà, Trà Day Dà, Nam Ma, Oa Dà, Cha Nà, Sà Goa Rà, Vai Rô Cha Nà, Viu Dà, Rà Tray Dà, Thát Tà Gat Tay Dà, Oa Hát Tề, Săm Dắt, Săm Bu Đà Dà, Nam Ma, Soa Và, Thát Thà Gát Tề Bề, Oa Hát Tề Bề, Sâm Dắt Sâm But Đề, Bề, Nam Ma, Oa Dà, A Và A Lồ Ky Tề, Soa Rai Dà, Bốt Đì Sat Vay Dà, Ma Ha Sat Vày Dà, Ma Ha Kha Run Ni Khai Da, Thát Dà Tha, Ốm Đa Rà, Đa Rà, Đi Ri, Đi Ri, Đu Ru, Đu Ru, Y Thê, Vây Thề, Tra Lê, Tra Lê, Prà, Troa Lề, Prà, Troa Lề, Khu Sung Mề, Khu Sung Mà, Voá Rê, Y Li, Mi Li, Chit Đi Troa Là, Má Pa Nai Dề, Sô Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here