Tụng kinh niệm phật xong nên tụng 1 bài sám
Tụng kinh niệm phật xong nên tụng 1 bài sám

Tụng kinh niệm phật xong nên làm gì?

Tụng kinh niệm phật xong nên tụng 1 bài sám

***[Trích trong bài giảng -Không Phải Cầu Mà Được – Thầy. Thích Pháp Hòa

Bất cứ thời kinh nào tụng xong niệm phật di đà quan âm thế chí xong là tụng 1 bài sám , THÍ DỤ BÀI SÁM NHẤT TÂM

SÁM NHẤT TÂM

Một lòng mỏi mệt không nài,

Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên hoa.

Cha lành vốn thật Di-đà,

Soi hào quang tịnh chói loà thân con.

Thẳm sâu ơn Phật hằng còn,

Con nay chánh niệm lòng son một bề.

Nguyện làm nên đạo Bồ-đề,

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương.

Phật xưa lời thệ tỏ tường,

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh.

Thệ rằng: “Ai phát lòng thành,

Nước Ta báu vật để dành các ngươi

Thiện nam tín nữ mỗi người,

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra

Ta không rước ở nước Ta,

Thệ không thành Phật chắc là không sai”

Bởi vì tin tưởng Như Lai,

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng

Lời thề biển rộng mênh mông,

Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao.

Tội mòn như đá mài dao,

Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy

Cầu cho con thác biết ngày,

Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh.

Cầu con tội khổ khỏi mình,

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.

Cầu con thần thức nhẹ nhàng,

Y như thiền định họ Bàng thuở xưa.

Đài vàng tay Phật bưng chờ,

Các ông Bồ-tát bây giờ đứng trông.

Rước con thật đã nên đông,

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.

Xem trong cõi Phật tốt thay,

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.

Hội này thấy Phật chân thân,

Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.

Quyết tu độ chúng phàm dân,

Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dầy.

Phật thệ chắc thiệt không sai,

Cầu về Tịnh độ, ai ai tin lòng.

Cầu về Tịnh độ một nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa nở rồi biết tánh linh,

Các ông Bồ-tát bạn lành với ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here